ลงทุนเครื่องจักรราคาแพง ยังต้องมาระเเวงเรื่องฮาร์มอนิกส์  “Active Filter” จัดการฮาร์โมนิกส์ได้อย่างเด็ดขาด

ลงทุนเครื่องจักรราคาแพง ยังต้องมาระเเวงเรื่องฮาร์มอนิกส์ “Active Filter” จัดการฮาร์โมนิกส์ได้อย่างเด็ดขาด

ปัญหาทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถที่จะนิยามได้ว่า ปัญหาของการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้าหรือความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform Distortion) ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้งาน...