ทางเลือกในการใช้งานบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่มอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของกลุ่มโหลดภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ผ่านทางโปรแกรมสำเร็จรูปมีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลและประมวลผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนบริหารจัดการสำหรับพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตทุกประเภทภายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การหาแนวทางในการลดต้นทุนกระบวนการผลิตลดลง โดยหนึ่งในแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ คือ “การควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือวิศวกรสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างง่ายที่สุดนั่นก็คือ การมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์จากเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่เที่ยงตรงถูกต้อง
ดังนั้นการสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายในการนำไปประยุกต์การใช้งาน และมีความเหมาะสมกับการใช้งานของโหลดภายในโรงงานต่อไปได้อย่างถูกต้องควรมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าพื้นฐานดังต่อไปนี้
ความสามารถของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
 • รูปแบบในการตรวจวัด (Power circuit)
 • ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage measurement circuit)
 • ย่านการวัดกระแสไฟฟ้า (Current measurement circuit)
 • ความแม่นยำในการตรวจวัด (Accuracy Class)
 • อัตราความเร็วในการตรวจวัด (Sampling Rate)
 • มาตรฐานของเครื่องมือวัด (Standard Compliance)
 • หน้าจอในการแสดงผลลัพธ์ (Meter Display)
 • การแสดงผลลัพธ์ฮาร์มอนิกส์ (Harmonic Display)
 • ความสามารถในการแสดงผล การเตือน และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Alarm and Event Capability)
 • การสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก (Integrated communications)
 • Digital Input / Digital Output

 

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=Aetxm09kDgg”][/pexyoutube]

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า คือ โครงสร้างที่มีความสำคัญมากที่สุดในการประมวลผลเพื่อคาดการณ์ในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นแล้วเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำผลลัพธ์ที่ได้ นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มโหลดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้ตามความต้องการ ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน สิ่งที่มีความจำเป็นที่เด่นชัดที่สุดคือ การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มโหลดต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ควรใช้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าควรดำเนินการ จัดการพลังงานไฟฟ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดในเบื้องต้นที่ช่างเทคนิคหรือวิศวกรไฟฟ้า รวมทั้งผู้ที่สนใจจะต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิผลที่ได้จากการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบในการพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการระบบไฟฟ้ามีหลายด้าน ทั้งการแสดงผล การเตือน การป้องกัน และการประหยัดพลังงาน กับการลงทุนโดยครอบคลุมกับการใช้งานในแต่ละประเภทและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด