ABOUT AVERA

Offering The Best Alternative !
อุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในตู้สวิทช์บอร์ด และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกลไกภายในที่คอยขับเคลื่อนให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด  ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศอย่างมากมาย จากฐานการผลิตทั่วโลก และหลากหลายระดับคุณภาพให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด

บริษัท เอวีร่า จำกัด เกิดจากประสบการณ์ของบุคคลากรที่คลุกคลีกับนานาชาติ หลายหลายวัฒนธรรมมานานกว่า 15 ปี ทำให้บริษัท เอวีร่า จำกัด เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง และด้วยความพร้อมสูงสุดในการให้บริการด้วยความจริงใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา โดยได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้อย่างแพร่หลาย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตลาดวิศกรรมไทยต่อไป